Kvk Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ŞİRKET MÜŞTERİSİ AYDINLATMA METNİ

 • VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

Eczago Sağlık Ürünleri (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli olan her türlü teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Yukarıda açıklanan çerçevede siz değerli müşterilerimizin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

Kimlik Verisi Ad-soyad, TCKN, İmza, Cinsiyet
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi.
Dijital Veri Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri (çerez kayıtları), IP adresi, tarayıcı bilgileri, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
Fiziki Mekan Güvenliği Verisi

(CCTV Aydınlatma Metninde Değerlendirilmiştir.)

Kamera kayıtları
Müşteri İşlem Verisi Ürün bilgisi, ödeme ve fatura bilgileri, kargo bilgileri.
Diğer Websitesi üyelik ve şifre bilgisi, Rezarvasyon Bilgisi
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından

 • Restoran ve workshop rezervasyon aşamasında tarafınızca bildirilen bilgiler vasıtasıyla,
 • Şirkete ait restoran, şarküteri, yönetim binası ve atölyelerde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla,
 • Restoran ve şarküteri mağazalarımızda alışveriş vasıtasıyla,
 • Şirketin web sitesine üyelik vasıtasıyla,
 • Şirketin web sitesinden e-ticaret yapılması vasıtasıyla,
 • Web sitesi kullanımı neticesinde çerez kayıtları vasıtasıyla,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Şirketimiz adına işletilen hesaplar,
 • Elektronik posta adreslerimiz,
 • Web sitemizin e-ticaret kanalı,
 • Şirketimizin cep ve sabit telefon numaraları ile whatsapp hattı,
 • Tüm bu kanallar vasıtasıyla Şirketimize iletilen mail, mesaj, e-posta, multimedya, fotoğraf, resim, video gibi içeriklerle

toplanmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/a,c,ç,e,f hükmü kapsamında aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin kalitesini artırılabilmesi, özellikle;

 • Müşterilerimizle olan ilişkilerin yürütülmesi ve müşterilerimizin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve bunlara yönelik iletişimin sağlanması,
 • Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Müşterimizin talep, şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
 • Müşterilerimize mal/hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, buna bağlı olarak müşterilerimize hizmet ve ürün tavsiyelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticari faaliyetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenebilmesi,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ve sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi,
 • Ürün/hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama/analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bu kapsamda internet sitesi üyelik bilgilerinin ve hizmetlerinin sağlanması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yönetilmesi,
 • Talep ve Şikayetlerin denetimi,
 • Rezervasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yönetilmesi,

Websitesi üzerinden güvenli hizmetin sağlanması amacıyla, özellikle,

 • Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,
 • Şirket ve ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması,

amaçlarıyla sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “kanunda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki ve meşru menfaatlari için işlemenin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve gerekli hallerde açık rıza alınması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama ve hediye gönderebilme amaçlarıyla işlenecek iletişim verileriniz ve kıymetli evrak alma sürecinde tarafınızdan alınan kimlik fotokopinizde bulunabilecek hassas verileriniz  6698 sayılı Kanun kapsamında istisna kapsamında olmadıkları için tarafınızdan açık rıza alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz ve şubelerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz ve şubelerimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ve şubelerimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.eczago.com/destek-merkezi adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

tirbasgida@hs03.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Eczago
Logo
Karşılaştırılacak öğeler
 • Toplam (0)
Karşılaştır
0
Alışveriş Sepeti